Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


EKOTOXICITA


Ekotoxikologické testy se provádějí formou testů akutní toxicity na čtyřech typech organismů rostlinné a živočišné říše. Jedná se o nižší rostliny (řasa Scenedesmus subspicatus), vyšší rostliny (semena hořčice Sinapis alba), bezobratlé živočichy (perloočka Daphnia magna) a obratlovce (akvarijní rybka Poecilia reticulata). Výběr organismů určuje vyhláška 294/2005 Sb. a vyhláška 376/2001 Sb.

Ekotoxikologické testy podávají komplexní odpověď jednotlivých typů organismů na otázku možného negativního vlivu zkoumaného vzorku na životní prostředí. Jejich provádění předepisují vyhlášky 294/2005 Sb. „o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady“ v platném znění a vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady“ v platném znění.

Testování je určeno především stavebním a projekčním firmám, výrobcům stabilizačních materiálů v případě, že tyto mají být ukládány na povrch terénu a právním a fyzickým osobám, které v rámci své činnosti nakládají s odpady.

Ekotoxikologické testy se provádějí ve vodném výluhu dodaného vzorku, v případě tekutého vzorku ve vzorku přímo.

Ekotoxikologické testy jsou vzhledem k různým požadavkům výše zmíněných vyhlášek prováděny dvěma způsoby:
1. test dle vyhlášky 294/2005 Sb. je prováděn v neředěném vodném výluhu a zjišťuje, zda zkoušený vzorek odpovídá požadavkům tabulky 10.2 , což je jedna z podmínek ukládání odpadu (materiálu) na povrchu terénu.
2. test dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 376/2001 Sb., která je prováděcí vyhláškou k vyhl. 383/2001 Sb., ve kterém se určují hodnoty LC/EC/IC 50 u jednotlivých organismů pro vodný výluh odpadu, aby bylo možno určit, zda odpad má či nemá nebezpečnou vlastnost H 14 Ekotoxicita.

Provedení testu lze dohodnout telefonicky na tel. čísle 602 534 444.

Výsledky testu jsou předávány jako protokol akreditované laboratoře a jejich forma umožňuje porovnání výsledků s limity požadovanými příslušnou vyhláškou.

 
Více informací
Hlavní navigace: