Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Faktory prostředí

Fyzikální měření a odběry vzorků v pracovním, venkovním a vnitřním prostředí
Měření faktorů prostředí provádíme na pracovištích, ve vnitřních i venkovních prostorách
Měření je prováděno naúčelem splnění požadavků vznesených vůči subjektům orgány státní správy (Orgány ochrany veřejného zdraví – hygienická služba, ochrana životního prostředí – MŽP, obecní úřady,městské úřady a krajské úřady) ke kategorizaci prací, ke změně technologie, ke kolaudacím, jako jeden z podkladů k řešení stížností, k ekologickým auditům společností, jako jeden z podkladů pro EIA. Splnění povinnosti měření vyplývá z platné legislativy ( např. povinnost kategorizace prací a souvisejících měření vyplývá z § 37 a následujících paragrafů zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
dále z požadavků Nařízení vlády č. 361/2007Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ).

Měření hluku

Měření vibrací

Měření denního a umělého osvětlení

Měření prašnosti a chemických látek

Měření mikroklimatu

Ovzduší indoor a outdoor
Hlavní navigace: