Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Hodnocení zdravotních rizik


Hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví jsou postupy, které umožňují vyhodnocováním působení jednotlivých faktorů životních prostředí kvantifikovat jejich vliv na zdraví populace nebo některých populačních skupin. V těchto postupech jsou využívány nejnovější poznatky pro určení druhu a stupně nebezpečnosti fyzikálních, chemických a biologických faktorů. Analýza rizika umožňuje na základě působení jednotlivých faktorů na organismus člověka vyhodnotit reálnou expoziční dávku a následně stanovit charakter a rozsah potencionálních nebo existujících rizik pro určité populační skupiny.

 Při posuzování se postupuje dle schválené metodiky, která zahrnuje následující kroky: identifikaci nebezpečnosti, určení vztahu mezi dávkou a účinkem, hodnocení expozice a charakterizaci rizika.
 
Posuzování provádějí autorizované osoby, které jsou k tomu oprávněné na základě Osvědčení vydaného MZ ČR.
 
Posuzování vlivů na veřejné zdraví ( HIA ) je součástí procesů posuzování vlivů na životní prostředí ( EIA, SEA ) dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nebo projektů pro územní a stavební řízení.
Hodnocení zdravotních rizik ( HRA ) vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří součást analýzy rizik kontaminovaných území, slouží k odvození doporučených přípustných koncentrací, je vyžadováno jako součást podkladů pro řešení případů závažného znečištění nebo ohrožení životního prostředí a při podezření na negativní dopad faktorů životního prostředí na zdraví a další rozhodovací procesy.Hlavní navigace: