Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Kategorizace prací

Nezávazná objednávka

Provádět kategorizaci prací ukládá zaměstnavatelům zákon 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů “. V díle 7 :
„ Ochrana zdraví při práci“ - § 37 - § 40.
Podle míry výskytu faktorů , které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců , a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis – Vyhláška 432/2003 Sb. „Vyhláška , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů , podmínky odběru biologického materiálu ....“

Hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví nařízení vlády 361/2007 Sb. „Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci “

Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok

O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Návrh předkládá osoba , která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu . Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak ,a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu .
Všechny ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele , které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první .

Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé , třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií , která jsou potřebná k hodnocení rizik , může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením .

KP je možno objednat za předpokladu , že zaměstnavatel provedl měření faktorů pracovního prostředí a má k dispozici výsledky měření . Na základě těchto měření se pak provádí zařazení do kategorií. Kategorizují se práce ( hodnotí se pracovní podmínky ) – např. zámečníka , truhláře , administrativní pracovnice atd.

Pracovník provádějící KP provede šetření u zaměstnavatele – určení profesí , zjištění pracovních podmínek na místě samém , shromáždění potřebných podkladů k jednotlivým faktorům.
Hlavní navigace: