Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Měření hluku 


výstupem je protokol akreditované laboratoře, případně odborné hodnocení


Legislativa:
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty..., Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Měření hluku v pracovním prostředí: 

  • ke kategorizaci prací dle vyhl. MZ ČR č. 432/2003Sb.
  • pravidelná periodická měření plynoucí z požadavků OOVZ
  • pro účely posouzení nemocí z povolání
  • ke kolaudacím
  • měření akustického výkonu (měření emisních hodnot hluku na stanovištích obsluhy a měření emisních hodnot hluku strojů a zařízení dle platné legislativy)

Měření hluku v mimopracovním prostředí: 

výstupem je protokol akreditované laboratoře, případně odborné hodnocení

  • pro zajištění podkladů k řešení stížností na nadměrnou hlučnost v okolí stacionárních zdrojů hluku (výrobní závody, dílny, restaurace, diskotéky, obchodní komplexy, výtahy, výměníkové stanice, vzduchotechnika apod.)
  • zajištění podkladů pro řešení stížností na nadměrnou hlučnost z provozu automobilové, železniční a letecké dopravy
Hlavní navigace: