Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


měření mikroklimatu v pracovním a mimopracovním prostředí:

výstupem je protokol akreditované laboratoře, případně odborné hodnocení

  • ke kategorizaci prací podle vyhlášky MZ ČR č. 432/2003 Sb.
  • pravidelná periodická měření plynoucí z požadavků OOVZ
  • ke kolaudacím
  • pro zajištění podkladů pro řešení stížností na nedostatečné vytápění
  • pro zjištění tepelně vlhkostních podmínek v pobytových místnostech

Legislativa:
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, Nařízení vlády č. 361 /2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Hlavní navigace: