Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Měření prašnosti a chemických látek

výstupem je protokol akreditované laboratoře, případně odborné hodnocení

Provádíme vzorkování a stanovení prašnosti a chemické analýzy v rozsahu požadavků zákazníků – pracovní ovzduší, komunální a vnitřní ovzduší např. stanovení celkové koncentrace prašnosti včetně respirabilní složky (stanovení fibrogenní složky - obsahu křemene - subdodavatelsky), početní koncentrace vláknitého prachu (subdodavatelsky), stanovení formaldehydu, těkavých org. Látek atd.. Vzorkování pracovního ovzduší provádíme formou osobních a stacionárních odběrů na různé sorbenty a filtry ( např. na detekční trubiček).
Legislativa:
Nařízení vlády č. 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
Práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Vyhl. MZ ČR č. 432/2004 Sb. kterou se
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Venkovní ovzduší

výstupem je protokol akreditované laboratoře, případně odborné hodnocení
Provádíme řadu rutinních i vysoce specializovaných analýz vnějšího ovzduší pro účely dlouhodobého monitoringu nebo krátkodobá měření k identifikaci zdroje, havárie atd. Naše služby jsou určeny zejména pro monitoring průmyslových zón, měření vlivu dopravy, sanační monitoringy, získání podkladů pro řešení stížností na zdroje znečištění atd.
K dispozici máme mobilní měřící vůz a kvalitní odběrovou techniku, stacionární měřicí síť v Praze a Středočeském kraji (11 stanic).
Legislativa:
Měření se provádí podle Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší č. 597/2006 Sb. Podle zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. v platném znění se provádí většina měření na základě § 45, který určuje kompetence hygienické službě tam, kde může dojít k ohrožení zdraví lidí.

Vnitřní ovzduší

Laboratoře provádí měření chemických, fyzikálních a mikrobiologických ukazatelů včetně zjišťování plísní v ovzduší ve vnitřním prostředí pobytových místností (pobytovými místnostmi se rozumí - stavby zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, stavby pro zotavovací akce, stavby zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení , stavby pro obchod a stavby pro shromažďování většího počtu osob) :

  • ke kolaudacím
  • šetření pro účely občanských sporů
  • šetření stížnosti obyvatel
  • technická měření za účelem zjištění účinnosti nápravných opatření
  • měření v rámci státního zdravotního dozoru

Legislativa:
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Konzultační činnost

  • Ve spolupráci s centrem zdravotních služeb provádíme konzultace k hygienické problematice faktorů prostředí, konzultace k problematice hygieny práce (uplatňování legislativy z oblasti hygieny práce při projektování nových provozů, zavádění nových technologií, změn stávajících technologií).
 
Hlavní navigace: